Cursusvoorwaarden

Algemene voorwaarden FysioTape Opleidingen B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij FysioTape Opleidingen BV heeft ingeschreven voor het volgen van een cursus. Op iedere MTC cursus van FysioTape Opleidingen BV zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld te worden. Met het verzenden van het aanmeldingsformulier op de website gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door FysioTape Opleidingen B.V. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een schriftelijke bevestiging.

2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.

2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het eventueel reeds betaalde cursusgeld door ons worden gerestitueerd binnen 7 werkdagen.

Artikel 3 – Cursusgeld

3.1 Het cursusgeld moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opgegeven cursus op onze rekening zijn overgemaakt onder vermelding van uw debiteurennummer en het factuurnummer. Het IBAN rekeningnummer is:  NL60ABNA0552171301 t.n.v. FysioTape Opleidingen B.V. .

3.2 Wij zijn bevoegd om periodiek verschuldigde cursusgelden tussentijds te verhogen. Indien wij van deze bevoegdheid gebruik maken, zal de cursist gebruik mogen maken van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 8 lid 1 van deze voorwaarden.

3.3 Indien de cursist niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 15,00 die wij in verband daarmee moeten maken, voor rekening zijn van de cursist.

Artikel 4 – Tijdstip en plaats van de cursus

4.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zullen wij meedelen wanneer de cursus start en op welk tijdstip de cursus gegeven zal worden. Met eventueel door de cursist opgegeven voorkeuren wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden. Het volgen van de cursus op andere plaatsen en/of tijdstippen dan door ons meegedeeld, is niet mogelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

4.2 Bij verhindering en/of ziekte van een docent zal FysioTape Opleidingen indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgen.  Maar indien vervanging niet mogelijk blijkt zal FysioTape Opleidingen de cursist hiervan zo snel mogelijk van verwittigen. FysioTape Opleidingen zal in dat geval zo snel mogelijk met alternatieve data komen.

4.3 In geval van verhindering en/of ziekte van een docent heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 5 – Cursus

5.1 Op ons rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de cursus, zo goed mogelijk begeleiden van de cursist gedurende de tijden dat de cursus wordt gegeven door het inschakelen van voldoende gekwalificeerde instructeurs. Wij bepalen welke instructeur de cursus geeft waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. Wij zijn bevoegd om lopende de cursus (een) nieuwe instructeur(s) aan te wijzen.

5.2 De inhoud van de cursus wordt door ons bepaald en is terug te vinden in het voorlichtingsmateriaal. De instructeurs zijn tot op aan hen bekende hoogte vrij om een eigen invulling te geven aan de cursusstof.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

6.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.

6.3 De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons of onze instructeurs gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Artikel 7 – Vakanties en algemene erkende feestdagen

7.1 Indien de cursus geheel of gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan niet worden ingehaald en wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend.

7.2 Indien sprake is van een op grond van artikel 4.2 verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus onderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de cursist zich op verhindering beroept, zullen wij mogen verlangen dat de cursist de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

Artikel 8 – Duur van de cursus, afmelding en annulering

8.1 Na inschrijving heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Indien u spijt heeft van uw inschrijving, dan kunt u binnen deze termijn schriftelijk en zonder opgaaf van reden, de inschrijving ongedaan maken.

8.2 Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan, met inhouding van 10% administratiekosten, slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen. Het is overigens te allen tijde toegestaan om in geval van ziekte van de oorspronkelijke deelnemer een vervanger te sturen.

Annulering kan alleen schriftelijk en dient gestuurd te worden naar FysioTape Opleidingen BV, Midzomerweg 8, 7532 SW Enschede

Artikel 9 – Auteursrechten

9.1 Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Geheimhoudingsplicht

10.1 Het personeel, de docenten en cursisten van FysioTape Opleidingen verplichten zich geen , vanwege de cursus verkregen, informatie en informatie betreffende bedrijfsgegevens van medecursisten en FysioTape Opleidingen BV te verstrekken aan derden.

Artikel 11 – Verwerkingstijd vragen en administratieve afhandeling

11.1 FysioTape Opleidingen zal binnen 10 werkdagen reageren op vragen over inhoud, afwikkeling en de administratie rond de cursussen. Mocht dit niet binnen 10 werkdagen lukken dan zal FysioTape Opleidingen wel binnen  de vastgestelde termijn reageren op welke termijn antwoord wel mogelijk is.

Artikel 12 – Klachten

12.1 Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk te worden ingediend met een omschrijving en onderbouwing van de klacht. De cursist heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem betaalde cursuskosten indien en voor zover de door hem ingediende klacht gegrond is bevonden. FysioTape Opleidingen zal de klacht vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken na ontvangst van de klacht reageren.

Klachten graag richten tot :

FysioTape Opleidingen BV T.a.v. Mireille Nijhuis Midzomerweg 8 7532 SW  Enschede

In eerste instantie zal FysioTape opleidingen de klacht afwikkelen maar mocht u niet tevreden zijn over de uitspraak of afwikkeling dan kunt u zich richten tot :

Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen – Mw.  mr.  drs. Y.M. Nijhuis – Postbus 109 – 7500 AC Enschede.

De uitslag van deze onafhankelijke derde is bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.